سه‌شنبه, 8 مهر 1399

  • ساعت : ۱۳:۳۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 886
مدیریت فسفر در زراعت لوبیا
محمد علی خودشناس

مقدمه

1392 وزارت جهاد کشاورزي داراي 113865 هکتار - طبق آمارنامه سال 1393 (phaseolus vulgaris L.) لوبیا

سطح زیر کشت و 221318 تن تولید در سطح کشور می باشد . این محصول اهمیت بالایی در تولیدات کشاورزي استان

مرکزي داشته و 13158 هکتار سطح زیر کشت و 29248 تن تولید را به خود اختصاص داده است و به لحاظ دارا بودن حدود

.( 20-24 درصد پروتئین، در تغذیه جامعه حائز اهمیت زیادي می باشد ( 4

یکی از عوامل رشد، مواد غذایی مورد نیاز گیاه است . یک ماده غذایی، عنصر شیمیایی است که براي رشد و تکثیر

گیاه ضروري می باشد . عناصر ضروري اصطلاحی است که اغلب براي شناسایی ماده غذایی گیاه استفاده می شود .

معمولا براي اینکه یک عنصر ماده غذایی در نظر گرفته شود بایستی داراي ویژگی خاصی باشد . اولین ویژگی این

است که عنصر باعث تکمیل چرخه زندگی گیاه شود . دومین ویژگی این است که عنصر دیگري نتواند جایگزین عنصر مورد

نظر بعنوان ماده غذایی مورد نیاز گیاه شودو سومین ویژگی این است که همه گیاهان نیازمند عنصر باشند . همه عناصري که

.( بعنوان ماده غذایی شناسایی شده اند، نمی توانند بطور کامل این ویژگیها را داشته باشند ( 6

هفده عنصر بعنوان ماده غذایی مورد نیاز گیاه تعیین شده اند . کربن ، هیدروژن و اکسیژن از هوا و آب کسب می

، (Ca) کلسیم ، (K) پتاسیم ، (P) فسفر ، (N) شوند . 14 عنصر دیگر که از خاك یا محلول غذایی بدست می آیند شامل : نیتروژن

می (Ni) و نیکل (Cl) کلر ، (Mo) مولیبدن ، (Zn) روي ، (B) بور ، (Cu) مس ، (Mn) منگنز ، (Fe) آهن ، (S) گوگرد ، (Mg) منیزیم

.( باشند ( 5

بعضی از عناصر بعنوان عناصر مفید مطرح می شوند که فقط می توانند براي برخی از گیاهان مفید باشند مثل

رشد گیاه را (V) و وانادیوم (Al) آلومینیوم ، (Se) برخی از عناصر نیز مانند سلنیوم .(Na) و سدیم (Co) کبالت ، (Si) سیلیسیم

بهبود می بخشند . با توجه به توسعه اطلاعات و تجزیه هاي شیمیایی ممکن است این عناصر نیز جزء عناصر ضروري طبقه

.( بندي شوند، مانند نیکل که اخیرا ( 1987 ) بعنوان عنصر ضروري معرفی گردید . ( 6

همانگونه که در بالا گفته شد یکی از عناصر ضروري گیاه لوبیا فسفر می باشد که درادامه به آن می پردازیم .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها